میلاد فتحی (هارتیست) از فعالان کامیونیتی بازی در ایران است که به عنوان یک گیم آرتیست سعی در رشد این صنعت در ایران دارد.