منتقد بازی در وبسایت بازیاتو

بازیساز و برنامه نویس

کارشناسی نرم افزار