آموزش‌های آنلاین ویدئویی و تجربه محور در آکادمی بازیاتو

از حرفه‌ای‌ها کاربردی یاد بگیرید

شرایط ویژه دانشجویان

بیش از 48 ساعت آموزش

شامل ۲ دوره‌ی تخصصی

4
دوره آموزشی

77
دانشجو

51 ساعت
ساعت آموزش

6
تعداد اساتید